Definities

 1. Pubquiz B.V. gevestigd te Gennep onder KvK nr. 87566311.
 2. Pubquiz at home is een handelsnaam van Pubquiz B.V.
 3. Klant: degene met wie Pubquiz B.V. een overeenkomst is aangegaan.
 4. Partijen: Pubquiz B.V. en klant samen.
 5. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens Pubquiz V.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Pubquiz B.V. zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 10 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen geldende termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod of de offerte. Tenzij Pubquiz B.V. anders beslist.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

 

Aanvaarding

 1. Bij (schriftelijke of elektronische) aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Pubquiz B.V. zicht het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 5 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Pubquiz B.V. slechts, nadat de klant schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die Pubquiz B.V. hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Pubquiz B.V. hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Pubquiz B.V. te allen tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Pubquiz B.V. een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

 

Annulering

 1. Indien de klant na aanvaarding van de offerte van Pubquiz B.V., de overeengekomen dienstverlening annuleert, ongeacht de reden, dan dient 50% van het bedrag van deze offerte als annuleringskosten te worden voldaan.
 2. Nog niet gemaakte reiskosten en parkeerkosten door Pubquiz B.V. vallen buiten de annuleringskosten.
 3. Indien de annulering door de klant een verschuiving van de uitvoeringsdatum betreft, met een door Pubquiz B.V. geaccepteerde nieuwe uitvoeringsdatum, dan gelden geen annuleringskosten indien de verschuiving voor 14 dagen voor de oorspronkelijke datum van de overeengekomen dienstverlening schriftelijk of elektronisch kenbaar is gemaakt.

 

Betalingen en betalingstermijn

 1. De klant dient betalingen achteraf na levering binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben voldaan.
 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Pubquiz B.V. de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen,

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Pubquiz B.V. gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Pubquiz B.V.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

Opschortingsrecht en verrekening

 1. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
 2. Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Pubquiz B.V. te verrekenen met een vordering op Pubquiz B.V.

 

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
  • Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst.
  • Zaken van Pubquiz B.V. die bij de klant aanwezig zijn.
  • Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Pubquiz B.V. de polis van deze verzekering ter inzage.

 

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Pubquiz B.V. enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Pubquiz B.V. voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Pubquiz B.V. heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk of elektronisch akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Pubquiz B.V. tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Pubquiz B.V. tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart Pubquiz B.V. tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Pubquiz B.V. geleverde diensten.

 

Klachten

 1. De klant dient een door Pubquiz B.V. verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoord een verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Pubquiz B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 week na constatering van de tekortkomingen op de hoogte stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving, zodat Pubquiz B.V. in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Pubquiz B.V. gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 6. Ook indien de klant tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling en verdere nakoming van de overeenkomst.

 

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk of elektronisch kenbaar te maken aan Pubquiz B.V.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Pubquiz B.V. ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 1. Als Pubquiz B.V. een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Pubquiz B.V. verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid Pubquiz B.V.

 1. Pubquiz B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Pubquiz B.V. aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Pubquiz B.V. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Pubquiz B.V. in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Pubquiz B.V. kan worden toegerekend in een van de wil van Pubquiz B.V. onafhankelijke situatie waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Pubquiz B.V. kan worden verlangd.
 2. Pubquiz B.V. is in een overmacht situatie geen enkel (schade)vergoeding verschuldigd.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Pubquiz B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Pubquiz B.V. zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanner één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Pubquiz B.V. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederland recht van toepassing
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Pubquiz B.V. is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.